MATTEO’S Chopped Salad

Lettuces, mozzarella, tomato, salami & garbanzo beans